Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
Cầu Nguyện cho các Linh Hồn Cursillistas

Xin cầu nguyện cho Linh hồn các Cursillistas đã về nhà Cha:

Giuse Vũ Văn Phương
02/1/2020

Agnes Trần Thị Tiên
11/4/2020

Phêrô Nguyễn Tấn Thành
14/9/2020

Linh Mục Phêrô Hoàng Xuân Nghiêm
17/9/2020

Maria Đoàn Thị Huế

05/12/218

Linh Mục Alfonso Trần Văn Đồng
10/11/2017

Anna Nguyễn Thị Tự
25/3/2016

Elizabeth Lê Thị Hương
24/9/2016

Maria Đặng Thị Nguyệt

29/1/2015

Phaxicô Xaviê Nguyễn Thành Long
26/12/2015

Phê rô Nguyễn Thế Truyền

24/7/2014

Linh Mục Mar cô Đoàn Quang Báu, CRM

01/8/2014

Maria Kim Thị Xuyến

26/9/2014

Rosa Nguyễn Kim Trang

25/10/2014

Maria Đinh Thị Phúc
27/6/2013

Giuse Lâm Văn Long
3/6/2012

Phanxicô Phạm Đình Đệ
30/8/2012

Tôma Nguyễn Tấn Tài
15/9/2012

Antôn Võ Ngọc Tụng
28/4/2011

Gioan Trần Văn Roanh
12/5/2008

Phêrô Trần Tử Viên
22/3/2007

Maria Khổng Thị Hồi
2/6/2007

Antôn Dương Hồng
24/10/2007

Anna Nguyễn Thị Ngô
15/12/2005

Đa Minh Chu Văn Dương
21/11/2005

Martinô Phạm Ngọc Linh
23/10/2003

Maria Nguyễn Kim Hoàng
24/11/2002

LM Gioan Baotixita Phạm Minh Hứa

27/7/1998`