Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo
Cầu Nguyện cho các Linh Hồn Cursillistas

Xin cầu nguyện cho Linh hồn các Cursillistas đã về nhà Cha:

Phaxicô Xaviê Nguyễn Thành Long
26/12/2015

Rôsa Nguyễn Kim Trang
25/10/14

Maria Kim Thị Xuyến
26/09/2014

Maria Đinh Thị Phúc
27/6/2013

Tôma Nguyễn Tấn Tài
15/9/2012

Phanxicô Phạm Đình Đệ
30/8/2012

Giuse Lâm Văn Long
3/6/2012

Antôn Võ Ngọc Tụng
28/4/2011

Gioan Trần Văn Roanh
12/5/2008

Antôn Dương Hồng
24/10/2007

Maria Khổng Thị Hồi
2/6/2007

Phêrô Trần Tử Viên
22/3/2007

Anna Nguyễn Thị Ngô
15/12/2005

Đa Minh Chu Văn Dương
21/11/2005

Martinô Phạm Ngọc Linh
23/10/2003

Maria Nguyễn Kim Hoàng
24/11/2002