Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo
Văn Phòng Điều Hành

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston Ngành Việt Nam
THÀNH PHẦN VĂN PHÒNG ĐIỀU HÀNH

Nhiệm kỳ 1/2015 – 12/2017

LM Giuse Nguyễn Chính
 
Linh hướng
LM Giuse Nguyễn Văn Điểm
 
Linh hướng
LM Giuse Nguyễn Tuấn Linh
 
Linh hướng
Đaminh Lê Đăng Ân
 
Cựu Trưởng Ban Điều Hành, Cố vấn

Phêrô Trần Ngọc Ánh
 
Trưởng Ban Điều Hành
Đôminicô Đoàn Thanh Bình
 
Thư Ký
Martha Nguyễn Bạch Hường
 
Thủ Quỹ
Elizabeth Nguyễn Thị Sách
 
Trưởng Trường Lãnh Đạo
Maria Nguyễn Thị Kim Oanh
 
Trưởng Khối Tiền
Giacôbê Nguyễn Long Quân
 
Trưởng Khối Khóa Học
Têrêsa Phạm Thị Hạnh
 
Trưởng Khối Hậu
Dominicô Đoàn Thanh Bình
 
Trưởng Khối Truyền Thông
Giacôbê Nguyễn Long Quân
 
Trưởng Liên Nhóm Thánh Augustinô
Giuse Lê Đình Phan
 
Trưởng Liên Nhóm Thánh Bernadette
Đaminh Phạm Duy Khải
 
Trưởng Liên Nhóm Thánh Giuse

LM Mark Đoàn Quang Báu, CMC
 
Cựu Linh hướng, RIP
LM Joseph Đặng Xuân Oánh, SVD
 
Cựu Linh hướng
LM Đaminh Nguyễn Đức Hạnh, SJ
 
Cựu Linh hướng
LM Antôn Vũ Kim Quyền, SJ
 
Cựu Linh hướng
LM Đaminh Nguyễn Văn Tính
 
Cựu Linh hướng
webcounter
my widget for counting