Eduardo
Eduardo Bonnín Aguiló Sáng Lập Viên Phong Trào Cursillo
SỐNG NGÀY THỨ NĂM

Xin Cầu Nguyện Cho Linh Hồn Các Cursillista Đã Về Nhà Cha