Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
Chương Trình Sinh Hoạt Tiêu Biểu Của Trường Lãnh Đạo

Phong Trào Cursillo Tổng Giáo Phận Boston
Ngành Việt Nam
_________________________________________________

7:00 – 7:20
Kinh Chúa Thánh Thần
Lời Nguyện Của Người Lãnh Đạo
Hội Nhóm Lãnh Đạo

7:20 – 7:45
Phần Tín Lý và Thảo Luận

7:45 – 8:10
Phần Kỹ Thuật và Thảo Luận

8:10 – 8:15
Giải Lao

8:15 – 8:45
Sinh Hoạt của Các Khối

8:45 – 8:55
Các Khối Tường Trình: Khối Tiền, Khối 3 Ngày, Khối Hậu
Thông Báo (BĐH)

8:55 – 9:00
Lời nguyện của Trưởng Phong Trào
Kinh bế mạc
Phép lành của cha Linh Hướng

9:00
Bế Mạc