Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  Đặc san: 
  Bộ mới  :
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
  4. Tháng 7- 2021
  Những số cũ   :
      Tháng 5 - 2013
VIDEO
Đại Ultreya - Ngày 10/10/2015
Đại Ultreya - Ngày 28/02/2021

 

Tĩnh Tâm Mùa Chay 2021 - 11/3
Tĩnh Tâm Mùa Chay - 12/3

 

Tĩnh Tâm Mùa Chay Ngày 10 và 11/12/2020 - Cha Võ Trần Gia Định


Phong Trào Cursillo Galveston-Houston tĩnh Tâm Mùa Vọng 2/12/2020


Đại Hội Miền I Mùa Thu 2020


Đại Ultreya Mừng 20 Năm Thành Lập PT Cursillo TGP Boston Ngành Tiếng Việt
Ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại Randolph, Massachusetts -Phần 1Đại Ultreya Mừng 20 năm Thành Lập Phong Trào Boston-Ngành Tiếng Việt
Ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại Randolph, Massachusetts- Phần 2


Thánh Lễ Tạ Ơn 20 Năm Thành Lập PT Cursillo TGP Boston- Ngành Tiếng Việt Ngày 21 tháng 9 năm 2019 tại Randolph, Massachusetts


Thánh Lễ Cầu Cho các Cursillistas Đã Qua Đòi Ngày 14-11-2020
Coi trên youtube: youtube.com/watch?v=fP2aOFCCdFI new


Lễ Cầu Nguyện Cho Cursillistas Đã Qua Đời
tại Nhà Thờ Saint Bernadette, Randolph, ngày 3/11/2018


T. Tâm Mùa Chay P1

T. Tâm Mùa Chay P2

T. Tâm Mùa Chay P3