Eduardo Bonnín
Sáng lập viên
Phong Trào Cursillo
  1. Mùa Thu 2020
  2. Giáng Sinh 2020
  3. Mùa Xuân 2021
Khoá Ba Ngày
  • Khóa Cursillo còn được gọi là khóa Tĩnh Huấn 3 ngày. Bởi vì khóa chỉ kéo dài có 3 ngày nhưng vừa là tĩnh tâm vừa là học hỏi.
  • Các tham dự viên của khóa Tĩnh Huấn được giúp cho nhận ra ơn gọi của mình. Ðồng thời cũng được trang bị những giáo lý cần thiết để sống là một người Kitô hữu trưởng thành và phương cách làm công tác tông đồ một cách hữu hiệu. Sau cùng các tham dự viên được khơi dậy lòng hăng hái lên đường phục vụ cho Tin Mừng.
  • Khóa Tĩnh Huấn không là nơi cải tạo, nhưng nhờ sức tác động mãnh liệt của ơn Chúa các tham dự viên có một sự thay đổi khác thường.

TỐI THỨ NĂM
Đây là thời gian để các tham dự viên làm quen nhau và để được trình bày về Khóa Học. Đây cũng là giai đoạn tĩnh tâm của Khóa Cursillo, nhắm “thức tỉnh lương tâm của tất cả tham dự viên, bắt đầu bằng một cuộc phân tích đời sống của mình và tạo điều kiện cho họ ước ao gặp Chúa.”

NGÀY THỨ SÁU
Trọng tâm của ngày Thứ Sáu là giúp các tham dự viên tìm hiểu về con người của mình. Ngày Thứ Sáu giúp họ khám phá những gì gây hứng khởi cho họ trong những hoàn cảnh khác nhau.

NGÀY THỨ BẢY
Trọng tâm của ngày Thứ Bảy là kết hợp con người của chính mình đã được nhận diện (mà ngày Thứ Sáu các tham dự viên đã tìm hiểu chính mình) với một Thiên Chúa tuyệt vời và đầy tình thương. Ngày Thứ Bảy giúp các tham dự viên thông hiểu sự liên hệ đang có giữa họ với Thiên Chúa, và họ phải sinh lòng ao ước tìm một mối liên hệ với Thiên Chúa ngày càng sâu đậm hơn.

CHÚA NHẬT
Trọng tâm của Chúa Nhật là tìm hiểu chính mình, mối liên hệ của chúng ta với Thiên Chúa, và làm cách nào có thể giúp thực hiện Thánh Ý Thiên Chúa. Chúng ta tìm hiểu những môi trường nào là của chúng ta và làm thế nào chúng ta có thể ảnh hưởng những môi trường đó.